Ansøgning om personlig assistance (PMF-timer)

På Aalborg Kommunes folkeskoler kan skolelederen ansøge om tilskud til skolens egen finansiering af den personlige assistance i skoletiden, til elever med fysisk funktionsnedsættelse. Ansøgningen om tilskud sker til en central pulje i Skoleforvaltningen, som er administreret af PPR.

Personlig assistance efter Folkeskoleloven

På Aalborg Kommunes folkeskoler kan skolelederen ansøge om tilskud til skolens egen finansiering af den personlige assistance i skoletiden, til elever med fysisk funktionsnedsættelse. Ansøgningen om tilskud sker til en central pulje i Skoleforvaltningen, som er administreret af PPR.

Tildeling af personlig assistance sker efter Folkeskolelovens § 3.a:

”Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentie-ring og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen”.

Det er skolelederen, der har ansvaret for, at eleven får den nødvendige personlige assistance i skolen og derfor også skolelederen, der ansøger om tilskuddet.

Bemærk, at:

 • Fri- og privatskoler skal søge om tilskud hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet www.spsu.dk
 • Der kan ikke søges om tilskud til personlig assistance i DUS-tiden
 • Der kan ikke søges tilskud til elever i specialundervisningstilbud
 • PMF-tilskud dækker ikke pædagogiske indsatser og guidning

Tilskud fra den centrale pulje i PPR

Tilskuddet tildeles efter PPR’s vurdering af elevens fysiske funktionsniveau og heraf følgende behov for personlig assistance, som er beskrevet i ansøgningen. Tilskuddet gives til den personlige assistance, der kan afhjælpe elevens praktiske vanskeligheder i skolen.

Tilskuddet er en timebevilling på PMF-timer, og gælder normalt for et skoleår.

Ved genansøgning revurderer PPR elevens fysiske funktionsniveau.
Er eleven ikke kendt af PPR, oprettes der en sag i PPR i forbindelse med ansøgningen om tilskud.

Relevante formularer findes på:
KLIK/Skoleforvaltningen/Administration og planlægning/Blanketter og skemaer.

Skolelederens vurdering af elevens behov

Skolelederens vurdering af elevens behov for personlig assistance i skolen beror på hans daglige kend-skab til eleven og sker i et samarbejde med forældrene.

Skolelederen har mulighed for at inddrage ergoterapeut/fysioterapeut fra PPR, hvis der er behov for hjælp til en afklaring af elevens fysiske funktionsniveau.

Udfyldning af ansøgningsskemaet

Skolelederen skal udfylde hele ansøgningsskema, er der mangler, vil skemaet blive returneret til skolen til genudfyldelse.

Skolen skal bruge ugeskemaet til beregning af behov og tidsforbrug i løbet af en skoledag/uge.

Ved skolestartere og nye ansøgninger, skal der vedlægges relevante lægepapirer efter aftale med forældrene.

Skolelederens afgørelse af elevens behov for personlig assistance

Når skolelederen vurderer elevens behov, og ansøger om tilskud på baggrund af sin vurdering, træffer han en forvaltningsretlig afgørelse.

Skolelederen skal derfor sagsbehandle efter Forvaltningsloven. Denne sagsbehandling skal ske inden ansøgning om tilskud.

Det er vigtigt, at skolens afgørelsesbrev vedr. det bevilgede timetal vedlægges ansøgningen.

Vejledning til skoleleders afgørelse findes på KLIK (se under afsnittet Tilskud fra den centrale pulje i PPR)

Ansøgning om tilskud for skoleåret 2022/23

Genansøgninger:

 • Ansøgningsfristen for tilskud til personlig assistance til en elev for det kommende skoleår 2022-23 senest fredag d. 21. januar 2022
 • Skolen kan forvente svar senest i uge 7
 • Overskrides ansøgningsfristen behandles ansøgningen først efter den 11 maj

Skolestartere:

 • Ansøgningsfrist er onsdag d. 11. maj 2022.
 • Skolen kan ved rettidig ansøgning forvente svar senest i uge 23.

Nyopståede tilfælde:

 • En elev kan i løbet af et skoleår få behov for personlig assistance
 • I sådanne tilfælde behandles ansøgningerne løbende.
 • Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft

Skolen skal sende ansøgning om tilskud samt afgørelsesbrev og evt. bilag til PPR’s sikre ppr-aalborg@aalborg.dk senest ved den angivne ansøgningsfrist.

Spørgsmål til ansøgning om tilskud

 • Spørgsmål vedr. den administrative procedure kan rettes til adm. medarbejder i PPR Bitten Tordrup, bitten@aalborg.dk, tlf. nr. 9352 0204.
 • Spørgsmål vedr. vurdering af elevens fysiske funktionsniveau, mulighed for hjælpemidler mm. rettes til den ergoterapeut/fysioterapeut fra PPR, der er tilknyttet skolen eller evt. via skolens PPR-psykolog.

Følgende kan hentes på KLIK (KLIK/Skoleforvaltningen/Administration og planlægning/Blanketter og skemaer):

- Ansøgningsskema

- Ugeskemaet

- Vejledning til skolelederens sagsbehandling

- Vejledning til ansøgning om tilskud til en elevs personlige assistance (PMF-timer)

Del indhold