Ansøgning om personlig assistance (PMF-timer)

På Aalborg Kommunes folkeskoler kan skolelederen ansøge om tilskud til skolens egen finansiering af den personlige assistance i skoletiden til en elev med fysisk funktionsnedsættelse. Ansøgningen om tilskud sker til en central pulje i Skoleforvaltningen, som er administreret af PPR.

Personlig assistance efter Folkeskoleloven

Tildeling af personlig assistance sker efter Folkeskolelovens § 3.a:

”Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen”.

Det er skolelederen, der har ansvaret for, at eleven får den nødvendige personlige assistance i skolen, og det er derfor også skolelederen, der ansøger om tilskuddet.

Bemærk, at:

 • fri- og privatskoler skal søge om tilskud hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet www.spsu.dk
 • der kan ikke søges om tilskud til personlig assistance i DUS-tiden.
 • der ydes ikke tilskud til elever i specialundervisningstilbud

Tilskud fra den centrale pulje i PPR

Tilskuddet tildeles efter PPR’s vurdering af elevens fysiske funktionsniveau og heraf følgende behov for personlig assistance, som er beskrevet i ansøgningen.

Tilskuddet gives til den personlige assistance, der kan afhjælpe elevens praktiske vanskeligheder i skolen.

Tilskuddet er en timebevilling på PMF-timer, og gælder normalt for et skoleår.

Ved genansøgning revurderer PPR elevens fysiske funktionsniveau.
Er eleven ikke kendt af PPR, oprettes der en sag i PPR i forbindelse med ansøgningen om tilskud.

Skolelederens vurdering af elevens behov

Skolelederens vurdering af elevens behov for personlig assistance i skolen beror på hans daglige kendskab til eleven, og sker i et samarbejde med forældrene.

Skolelederen har mulighed for at inddrage ergoterapeut/fysioterapeut fra PPR, hvis der er behov for hjælp til en afklaring af elevens fysiske funktionsniveau.

Udfyldning af ansøgningsskemaet

Skolelederen skal udfylde hele ansøgningsskema. Er der mangler, vil skemaet blive returneret til skolen til genudfyldelse.

Hent ansøgningsskema her

Skolen kan bruge ugeskemaet til beregning af behov og tidsforbrug i løbet af en skoledag/uge.

Hent ugeskemaet her

Ansøgning om tilskud for skoleåret 2020/21

Genansøgninger:

 • Ansøgningsfristen er d. 24. januar 2020.
 • Skolen kan ved rettidig ansøgning forvente svar senest i uge 7.

Skolestartere:

 • Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2020.
 • Skolen kan ved rettidig ansøgning forvente svar senest i uge 26.

Nyopståede tilfælde:

 • En elev kan i løbet af et skoleår få behov for personlig assistance
 • I sådanne tilfælde behandles ansøgningerne løbende.

Skolen sender ansøgning om tilskud til PPR´s sikre postkasse ppr-aalborg@aalborg.dk senest ved den angivne ansøgningsfrist

Skolelederens afgørelse af elevens behov

Når skolelederen vurderer elevens behov, og ansøger om tilskud på baggrund af sin vurdering, træffer han en forvaltningsretslig afgørelse.

Skolelederen skal derfor sagsbehandle efter Forvaltningsloven.

Hent Vejledning til skolelederens sagsbehandling her

Spørgsmål til ansøgning om tilskud

 • Spørgsmål vedr. den administrative procedure kan rettes til adm. medarbejder i PPR Bitten Tordrup, bitten@aalborg.dk, tlf. nr. 9352 0202.
 • Spørgsmål vedr. vurdering af elevens fysiske funktionsniveau, mulighed for hjælpemidler mm. rettes til den ergoterapeut/fysioterapeut fra PPR, der er tilknyttet skolen eller evt. via skolens PPR-psykolog.

 

Hent ansøgningsskema her

Hent ugeskemaet her

Hent Vejledning til skolelederens sagsbehandling her

Vejledning til ansøgning om tilskud til en elevs personlige assistance (PMF-timer)

Del indhold