Fra udviklingsprojekt til fast indsats fra PPR’s specialpædagogiske konsulenter

PPR arbejder altid med at udvikle nye indsatser til gavn for skoler og børn. Indsatser som i samarbejde med skolerne kan være med til at imødegå nogle af de udfordringer, skolerne oplever i deres daglige praksis.

På baggrund af erfaringerne fra udviklingsprojektet om læringsforstyrrende uro i indskolingen tilbyder PPR’s specialpædagogiske konsulenter nu bistand inden for dette område. Inddragelse af PPR’s specialpædagogiske konsulenter kan altid drøftes på SamRum, og går via skolens PPR-psykolog.

Læringsforstyrrende uro i indskolingen

Foranlediget af mange praksisoplevelser i forbindelse med møder på skoler og dialoger med forskere og studerende på Aalborg Universitet igangsatte PPR i 2017 et udviklingsprojekt, hvor formålet var at afdække forhold, som kan forårsage, at læringsforstyrrende uro opstår, samt at udvikle indsatser, der kan reducerer den læringsforstyrrende uro og fremme udviklingen af positive læringsfællesskaber.

I overensstemmelse med PPR’s udviklingsstrategi for 2017-2020 ”Sammen gør vi en forskel for børnenes læring og udvikling” har udviklingsprojektet omfattet en lang række samarbejdspartnere herunder konsulenter fra Læring og Pædagogik, specialpædagogiske konsulenter fra PPR, lektor og forsker fra Aalborg Universitet Thomas Szulevicz, psykologistuderende fra Aalborg Universitet og ikke mindst medarbejdere fra de deltagende skoler: Byplanvejens Skole, Kærbyskolen, Mellervangskolen, Sønderholm Skole, Vejgaard Østre Skole og Vester Hassing Skole.

Udviklingsprojektet har tillige understreget, at PPR har et stort ønske om også at arbejde på et gruppe- og organisationsniveau, hvor ”der tages udgangspunkt i fællesskabet og den enkeltes mulighed for at være en del af fællesskabet”.

Og hvad fandt vi så ud af?

Undervejs i udviklingsprojektet blev det tydeligt, at læringsforstyrrende uro bør betragtes som et lokalt fænomen, hvor uro kan antage mange forskellige former samtidig med, at den kan opleves meget forskellig af de involverede aktører.

Gennem udviklingsprojektet om læringsforstyrrende uro i indskolingen var erfaringen, at læringsforstyrrende uro relaterer sig til en subjektiv oplevelse, hvor den opfattes forskelligt afhængigt af, hvem der betragter den.

Endvidere viste det sig, at den læringsforstyrrende uro antager mange former, og har mange forskellige årsager eksempelvis et tvetydigt læringsmiljø, uklar klasseledelse, et utrygt fællesskab og manglende robusthed. Uroen er et komplekst, lokalt og unikt fænomen, der kalder på kontekstnære løsninger

En stor del af arbejdet med uro består derfor i, at analysere hvornår og under hvilke omstændigheder, uroen opstår i den enkelte klasse, før der kan findes en brugbar og holdbar løsning.

Derfor stod det klart ved projektafslutningen, at der ikke kan udvikles generelle prototyper, der kan benyttes ved alle former for uro i skolerne, men at der i stedet skal udvikles lokale indsatser tilpasset den konkrete kontekst.

Ro som mål eller forudsætning

Tilbagemeldingerne fra projektskolerne viser, at ro kan være en forudsætning for læring og trivsel, men at ro ikke nødvendigvis behøver at være det eneste mål for interventionen.

Målet kan også være at opnå et stærkere klassefællesskab, at skabe et trygt og motiverende læringsrum, at give børnene mere livsmod og tiltro til sig selv eller at få et bedre og et mere samstemt team omkring klassen.

Opsummerende har anbefaler vi på baggrund af udviklingsprojektets resultater, at lærer-og pædagogteam har fokus på ovenstående 4 områder i deres tilrettelægning og afvikling af børnenes skoledag.

Del indhold