Skolefravær

Retten og pligten til uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed, som er vedtaget i Grundlovens § 76:

”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børn undervise i folkeskolen”.

Når skolefravær er bekymrende

Det er derfor altid bekymrende, hvis en elev er meget fraværende fra skolen, fordi det kan have konsekvenser for elevens læring og trivsel i klassen. Jo tidligere der sættes ind over for fraværet, desto større er muligheden for at få eleven tilbage på sporet.

Det er skolelederens ansvar, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen, og ikke er fraværende uden tilladelse fra skolelederen.

Skolelederen har derfor det endelige ansvar for, at der handles, når skolens elever har bekymrende fravær. Dette betyder, at skolelederen har ansvaret for, at der afholdes tværfaglige møder og udarbejdes handlingsplaner.

Handlevejledning - Børn og unges skolefravær

Aalborg Kommunes Handlevejledning - Børn og unges skolefravær sætter fokus på at styrke kvaliteten i den tidlige indsats i forhold til bekymrende fravær.

Det gøres gennem en øget systematik og et styrket og tidligere samarbejde mellem elev, forældre, skole og andre aktører. Det er væsentligt, at børn og familier/netværk i højere grad inddrages, og bliver hørt i forhold til bekymrende fravær.

Handlevejledningen udgør en kommunal minimumssystematik - og gælder for alle børn på folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Skriv til os for at få Handlevejledningen tilsendt

Del indhold