Nyt indstillingsskema til visitationen ved PPR

05. oktober 2018
PPR har udarbejdet et helt nyt elektronisk indstillingsskema. Dette sker som en prøvehandling i tilknytning til samarbejdet omkring eleverne i specialundervisningstilbuddene.

Baggrunden for skemaet

Tanken med det nye indstillingsskema er, at samarbejdet og det fælles ansvar for udarbejdelsen af indstillingen bliver styrket. Dette er medvirkende til at sikre en samstemthed omkring indstillingens indhold.

For at få et fyldestgørende billede af barnet er både skoleleders og skolens PPR-medarbejders professionelle viden vigtig. Men som noget nyt fokuseres der nu også særskilt på både forældrenes og barnets perspektiv som et værdifuldt bidrag til indstillingen.

Derfor er alle 4 parter nu aktivt involveret i udarbejdelsen af indstillingen.

Samarbejdet og det fælles ansvar for udarbejdelsen af indstillingen bliver herved styrket, hvilket er med til at sikre en samstemthed både omkring indstillingens indhold, men også at barnet indstilles til visitationen med henblik på et skoleskift til et specialundervisningstilbud.

Indstillingens Parter (1)Det er som hidtil vigtigt, at PPR’s specialteam får en uddybende beskrivelse af barnet, således specialteamet på det mest kvalificerede grundlag kan vurdere barnets behov og hvilket skoletilbud, der vil give de bedst mulige forudsætninger for social, faglig og personlig udvikling for barnet.

Det overordnede fokus i indstillingen er derfor fortsat på barnets udfordringer som individ og i fællesskabet i almenskolen, samt hvilke ressourcer, kompetencer og potentialer barnet har. Ligeledes er det naturligt vigtigt at beskrive erfaringerne med de forskellige pædagogiske tiltag, der har været iværksat for barnet.

Indstillingens liv
Selve processen er meget simpel, og alt foregår elektronisk – både udfyldelse, underskrivning og selve videresendelsen til næste part.

Indstillingens liv kan umiddelbart virke meget adskilt. Det vil altid give god mening og værdi, at parterne sammen udarbejder indstillingen, da en indstilling af et barn altid sker i tæt samarbejde mellem skole, forældre, PPR, og barnet.

Vær opmærksom på...

Skole, PPR og forældre har et samlet ansvar for at arbejdsprocessen med udfyldelsen af indstillingsskemaet er tilendebragt til deadline for indlevering af indstillingsskemaer d. 7. november.

Her kan du læse FAQ om det nye indstillingsskema

Her kan du læse Vejledning til skolens udfyldelse af indstillingsskemaet

Her kan du læse Vejledning til forældrenes udfyldelse af indstillingsskemaet

Del indhold