Revideret indstillingsskema til marts-visitationen

30. januar 2019
Tanken med det elektroniske indstillingsskema er, at samarbejdet og det fælles ansvar for udarbejdelsen af indstillingen bliver styrket. Dette er medvirkende til at sikre en samstemthed omkring indstillingens indhold.

Her finder du indstillingsskemaet

https://www.borgeronline.dk/851/DL0378ff

Vær opmærksom på...

Skole, PPR og forældre har et samlet ansvar for at arbejdsprocessen med udfyldelsen af indstillingsskemaet er tilendebragt til deadline for indlevering af indstillingsskemaer d. 25. februar.

Det brede billede af barnet

For at få et fyldestgørende billede af barnet er både skoleleders, forældres, barnets og skolens PPR-medarbejders perspektiv på barnets skolesituation vigtig.

Derfor er alle 4 parter aktivt involveret i udarbejdelsen af indstillingen.

 Indstillingens Parter (1)

Samarbejdet og det fælles ansvar for udarbejdelsen af indstillingen bliver herved styrket, hvilket er med til at sikre en samstemthed både omkring indstillingens indhold, men også at barnet indstilles til visitationen med henblik på et skoleskift til et specialundervisningstilbud.

Det er som hidtil vigtigt, at PPR’s specialteam får en uddybende beskrivelse af barnet, således specialteamet på det mest kvalificerede grundlag kan vurdere barnets behov og hvilket skoletilbud, der vil give de bedst mulige forudsætninger for social, faglig og personlig udvikling for barnet.

Det overordnede fokus i indstillingen er derfor fortsat på barnets udfordringer som individ og i fællesskabet i almenskolen, samt hvilke ressourcer, kompetencer og potentialer barnet har. Ligeledes er det naturligt vigtigt at beskrive erfaringerne med de forskellige pædagogiske tiltag, der har været iværksat for barnet.

Indstillingens liv
Selve processen er meget simpel, og alt foregår elektronisk – både udfyldelse, underskrivning og selve videresendelsen til næste part.

Indstillingens liv kan umiddelbart virke meget adskilt. Det vil altid give god mening og værdi, at parterne sammen udarbejder indstillingen, da en indstilling af et barn altid sker i tæt samarbejde mellem skole, forældre, PPR, og barnet.

Her kan du læse Vejledning til skolens udfyldelse af indstillingsskemaet

Her kan du læse Vejledning til forældrenes udfyldelse af indstillingsskemaet

 

Del indhold