PPR

PPR Aalborg er en tværfaglig organisation, der yder rådgivning, vejledning, supervision, faglig sparring samt konsultativ bistand rettet mod børn og unge med særlige behov, familier, skoler samt institutioner i Aalborg Kommune.

PPR kan foretage pædagogiske psykologiske vurderinger og undersøgelser af børn og unge med særlige behov.

PPR yder ligeledes en differentieret og målrettet indsats i almenskolen og i daginstitutioner blandt andet via forskellige interventionsformer, der gennem dialog søger at fremdrage nye synsvinkler, forståelsesformer og handlemuligheder, således de specialpædagogiske ressourcer, der allerede findes i miljøet, kommer til anvendelse.

PPR visiterer endvidere til kommunens specialklasser og specialskoler.

PPR har særlige funktioner i forhold til betjening af specialklasser og -skoler, DUS-specialgrupper, STU samt kompenserende specialundervisning for voksne. PPR har derudover særlige opgaver i forhold til etablering af og opfølgning på undervisningstilbud til børn, der er anbragt uden for Aalborg Kommune.

PPR initierer og er en del af udviklingsprojekter, der understøtter inkluderende fællesskaber, læringsmiljøer og praksisnær vejledning i almenskolen og i specialundervisningstilbud.

PPR er den instans, hvor børn, forældre og fagfolk naturligt søger råd om faglige, pædagogiske og psykologiske problemstillinger.

PPR Aalborg betjener:

  • 50 folkeskoler
  • 47 specialklasser
  • 30 DUS-specialgrupper
  • 5 specialskoler
  • Hospitalsundervisningen
  • 4 opholdssteder
  • 4 øvrige specialpædagogiske tilbud
  • 15 privatskoler
  • Specialbørnehaver/-grupper
  • Alle daginstitutioner med talepædagogisk bistand og psykologudredning

PPR's opgave på småbørnsområdet koncentrerer sig især om den talepædagogiske indsats. Formålet med den talepædagogiske bistand er så tidligt som muligt at fremme og styrke udviklingen hos børn og unge med særlige behov.

Talepædagogerne vejleder og rådgiver daginstitutionernes personale og forældrene. Ligeledes undersøger og underviser børn med forskellige former for kommunikations-, sprog- og talevanskeligheder.

Desuden foretager PPR udredninger af børn i daginstitutioner i forbindelse med skolestart.

PPR arbejder både i de almindelige daginstitutioner og specialbørnehaverne/specialgrupperne.